Privacyverklaring LoopbaanAdviesbureau Limburg

Inleiding

Loopbaanadviesbureau Limburg (LAB) hanteert bij de uitvoering van zijn werkzaamheden deze privacyverklaring. LAB krijgt persoonsgegevens van uzelf via gesprekken, website, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (werkgever, scholen of andere opdrachtgever).

Artikel 1.  Persoonsgegevens

LAB is er mee bekend dat alle gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cliëntgegevens worden door LAB behandeld met toepassing van deze wet. LAB is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De gegevens worden door LAB uitsluitend gebruikt bij uitvoering en rapportage inzake advisering en begeleiding.

LAB verwerkt de volgende soort gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Uw CV;
 • Door de opdrachtgever verstrekte rapportages;
 • Rapportages;
 • Inhoud van emails;
 • Testgegevens.

LAB verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het rapporteren aan opdrachtgevers;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Artikel 2.  Vertrouwelijkheid

LAB behandelt alle informatie over cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. De registratie van gegevens beperkt zich tot die informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd (advisering en begeleiding). Cliënt heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens.

Artikel 3.  Toegang tot gegevens, bescherming en geheimhoudingsverplichting

Toegang tot de vastgelegde gegevens hebben die medewerkers van LAB die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de verstrekte opdracht. Alle medewerkers van LAB die kennis hebben van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. LAB draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsplicht door zijn medewerkers wordt nageleefd. Indien geen medewerkers van LAB op kantoor aanwezig zijn, worden alle gegevens bewaard in een afgesloten kast en/of afgesloten ruimte. De gebruikte computers zijn afdoende beveiligd. Buiten kantooruren wordt de toegang bewaakt met een alarmbeveiliging.

Artikel 4.  Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden door LAB alleen verstrekt aan derden na voorafgaande schriftelijke toestemming van betrokkene of diens gevolmachtigde of indien verstrekking wettelijk vereist is.

Artikel 5.  Bewaren gegevens na einde opdracht

2 Jaar na beëindiging van de op de opdracht betrekking hebbende werkzaamheden worden alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens vernietigd; dit met uitzondering van de gegevens die vallen onder de wettelijke bewaarplicht. Gegevens verkregen via email of “stel een vraag” van onze website worden binnen 2 maanden verwijderd als er geen sprake is van opdrachtverlening.

Artikel 6.  Inzagerecht en correctierecht

LAB is verplicht om aan een ieder van wie zij de persoonsgegevens beheert, op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens. De inzage geschiedt binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag tot inzage door middel van een volledige kopie van de gegevens of door middel van inzage in de originele gegevens.

Een ieder van wie LAB de persoonsgegevens beheert kan een beroep doen op correctie of verwijdering van de gegevens. Dit is slechts mogelijk nadat hiertoe een schriftelijk verzoek van de geregistreerde is ontvangen en zal binnen 4 weken nadat gebleken is dat er gronden zijn om over te gaan tot correctie of verwijdering van de gegevens, plaatsvinden. Indien LAB weigert de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, wordt deze beslissing, met redenen omkleed, binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek aan de geregistreerde meegedeeld. Waar nodig ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, doet LAB over correcties mededelingen aan derden belanghebbenden, voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Artikel 7.  Bekendmaking van de privacyverklaring

De inhoud en de strekking van deze verklaring wordt aan een ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van deze verklaring aan de geregistreerde ter beschikking gesteld. Deze privacyverlaring is bekend bij alle personen werkzaam bij LAB.

Artikel 8.  Overdracht van persoonsgegevens

Indien de opdrachtgever voor betrokken geregistreerde een overeenkomst sluit met een andere uitvoerder en LAB verzoekt alle verzamelde persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan die andere uitvoerder, doet LAB dit alleen na schriftelijke toestemming van de geregistreerde.

Artikel 9.  Omgang met klacht

Bij een klacht op het gebied van omgang met persoonsgegevens door LAB wordt het klachtenreglement van LAB gehanteerd.

Correspondentiegegevens LAB

Loopbaanadviesbureau Limburg
Begijnengang 2
5911 JL  Venlo
Tel:  06-12 33 87 64
E-mail:  info@loopbaanlimburg.nl

Heeft u een vraag of bericht?

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken